Užitečné informace
ALPY.NET PRŮVODCE POČASÍ LYŽOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ UŽITEČNÉ INFORMACE DISKUZNÍ FÓRUM

ALPSKÝ KLUB - RAKOUSKÝ ALPENVEREIN

UNIKÁTNÍ POJIŠTĚNÍ SPORTOVNÍCH AKTIVIT

V ROCE 2002

Rakouský horský svaz - Oesterreichischer Alpenverein, ve zkratce OEAV - sdružuje všechny zájemce a milovníky hor a horské přírody i všechny aktivně i sportovně založené osobnosti i rodiny. Je to sdružení dobrovolné, každý se stává členem tohoto svazu na základě svého dobrovolného rozhodnutí. Členství se všemi výhodami získá každý zájemce po úhradě ročního paušálního poplatku.

Součástí členství v tomto svazu je i unikátní systém pojištění prakticky všech druhů pohybových a sportovních aktivit včetně soutěží. Tj. každý člen Alpenvereinu, který provedl řádně úhradu členských poplatků a obdržel průkaz AV, je současně i pojištěn. Komplexní nabídka pojištění členů AV je velmi široká a je platná celosvětově. Takovýto druh pojištění nemá prakticky žádný sportovní svaz na světě (stejný systém pojištění nabízí i německý Alpenverein DAV).

Velice důležitý je i ten fakt, že pojištění, která jsou součástí členství Alpenvereinu, platí i při rekreační dovolené a většina druhů pojištění platí i při služebních cestách. Všechny druhy pojištění, kromě pojištění spoluodpovědnosti, tj. pojištění sportovních aktivit, rekreačních pobytů i služebních pobytů platí po celém světě.

Pojištěny nejsou pouze úrazy v domácnostech a úrazy, které vzniknou při provozování leteckých sportů a vzdušných aktivit (paragliding, závěsné létání, aviatika, letectví atd.).

Pojištění při poznávacích, sportovních i rekreačních cestách i pobytech v zahraničí má i velice zásadní význam pro každého našeho občana. U nás doma se pojišťovací instituce na takové aktivity a zájmy jako je např. turistika v horách, sportovně pojatá vysokohorská turistika, horolezectví, trekking, lezení na umělé stěně, jízda na horských kolech i ve velmi náročných velehorských podmínkách, cykloturistika, kanoistika, rafting, canyoning, jízda na divoké vodě, potápění, speleologie, jízda na koních, lyžařská turistika, běh na lyžích, sjezdové lyžování a lyžování mimo vyznačené trasy i mimo vyznačené upravované sjezdové tratě, snowboarding, skialpinismus, sáňkování, jízda na bobech, jízda na prknech a kolečkových bruslích a podobně včetně soutěží ve všech těchto druzích sportu téměř vůbec nezaměřují. A proto převážnou část těchto aktivit nelze u nás pojistit nebo je pojištění vázáno na určitou pojistnou částku. Navíc je třeba u našich pojišťoven toto pojištění uzavírat při každém výjezdu mimo území naší republiky.

U OEAV je pojištění všech výše popsaných „rizikových“ aktivit jako jednoduchá součást členství. Pojištění platí tedy pro každého člena, který pro daný kalendářní rok řádně uhradil členské poplatky. Úhradu členství provádí každý člen dle svých představ a dle svých časových možností - je to pouze jednoduchá činnost, kterou provede každý pouze jedenkrát za rok a která je časově minimálně náročná. Není tedy třeba vyhledávat před každým výjezdem do zahraničí pojišťovací instituci, vypisovat opakovaně přihlášku resp. opakovaně uzavírat smlouvu s pojišťovnou a trávit opakovaně čas mnoha takovýmito úkony několikrát do roka.

Součástí členství v AV je vždy pojištění pro případ autonehody, kterou může být člen AV postižen při jízdě na dovolenou, do místa sportovních soutěží nebo do místa rekreace a to jak při jízdě osobním automobilem, tak i při jízdě autobusem.

Krátce popisované výhody členství v souvislosti s pojištěním jsou umocněny značnou úsporou a výhodou především pro rodiny. Stane-li se členem Alpenvereinu celá rodina, stává se členem Alpenvereinu každý jednotlivý člen této rodiny a každý jednotlivý člen rodiny obdrží průkaz a je tedy řádně pojištěn v úplném rozsahu. Členství však v takovémto případě rodinného členství platí pouze rodiče nebo jeden rodič - děti mají členství tj. i pojištění zcela zdarma.

Tento unikátní způsob pojištění je také jednou z příčin, proč se členství v rakouském Alpenvereinu stalo velice vyhledávané i našimi občany. Především v posledních třech letech 1999 až 2001 je přírůstek členské základny významný právě u rodinného členství.

Jen během roku 2001 se členem OEAV stalo přes 1800 nových členů. Do 31.8.2001 je v naší sekci Innsbruck - Praha realizované přes agenturu ALPY dnes se sídlem v Praze 5 registrováno okolo 9000 našich občanů. Členy této sekce Alpenvereinu je však už i přes 200 občanů Polska a Slovenska.

Od roku 2000 je nabídka členství v AV včetně všech organizačních návazností prováděna z Prahy. V centrále AV v Praze na adrese ALPY, Štefánikova 63, 150 00 Praha 5, tel. 02 5732 8388, fax 02 5732 4265, e-mail: alpy@alpy.cz Vám budou Vaše žádosti vyřizovány i v budoucnu.

ČLENSTVÍ V ALPENVEREINU PRO OBČANY Z ČR v r. 2002

Členství v AV mohou získat naši občané, kteří o ně projeví zájem. Jedinou povinností je vyplnit jednoduchou přihlášku a řádně uhradit níže uvedené členské příspěvky.

VÝŠE ČLENSKÝCH POPLATKŮ V ROCE 2002 včetně bankovních poplatků činí:

A - členství (dospělý muž nebo dospělá žena v produktivním věku roč. 1942 - 1976)

1 730,- Kč

B - členství (senioři do roč. 1941, junioři roč. 1977 - 1983, partneři kategorie A, vdovy a tělesně postižení)

1 360,- Kč

Děti a mládež od roč. 1984

790,- Kč

Rodinné členství (rodiny s jedním nebo více nezaopatřenými dětmi do roč. 1977 nebo u studentů do roč. 1975 - příspěvek platí pouze rodiče např. otec 1730 Kč + matka 1360 Kč + děti gratis nebo matka 1730 Kč + děti gratis nebo muž invalidní 1360 Kč + matka 1360 Kč + děti gratis)

          

Připojištění TRVALÉ INVALIDITY -

260,- Kč
520,- Kč
(nebo další násobky)

Časopis Alpenvereinu AV-MITTEILUNGEN
Celoroční předplatné dvouměsíčníku (6× ročně)
Distribuce tohoto časopisu bude prováděna i nadále z Innsbrucku. Pokud dojde ke změně, budou naši předplatitelé včas informováni.


230,- Kč

Pro rok 2002 zůstává zachován tzv. VSTUPNÍ POPLATEK pro nově přihlášené členy AV z České nebo Slovenské republiky i z Polska. Tento poplatek činí

240,- Kč

(Platí pro nově přihlášeného člena nebo pro člena, který vynechal členství více jak jeden rok)


PŘIPOJIŠTĚNÍ TRVALÉ INVALIDITY

UNIQA - partner OEAV nabízí od 1.1.2001 novinku zaměřenou na Vaše větší životní zajištění pro případ nehody s následky invalidity (trvalá invalidita od 50%) - nabízí následující výhodný systém PŘIPOJIŠTĚNÍ.

Při úhradě připojištění ve výši 260,- Kč na celý kalendářní rok je postižený člen v případě trvalé invalidity 50% a více jako následek úrazu při sportovních aktivitách zajištěn následovně:

 • každý připojištěný člen OEAV bude dostávat měsíční odškodné ve výši 363,40 EUR

 • toto odškodné bude postižený člen OEAV dostávat do konce svého života

 • provede-li člen OEAV úhradu připojištění ve výši 520 Kč, bude jeho měsíční odškodné 726,8 EUR atd.

 • pro rodinné členství (s dětmi do 15 let) platí zvýhodněný tarif tohoto připojištění ve výši 940 Kč za rok tj. při úrazu rodičů s uvedenými následky bude tento postižený člen dostávat měsíční odškodné ve výši 363,40 EUR a při úrazu dítěte je to jednorázové odškodné 72 680 EUR

 • při úmrtí postiženého člena OEAV bude toto odškodné vypláceno jeho životnímu partnerovi nebo jeho dědicovi po zbytek období 20 let po vzniku nehody

 • toto připojištění platí do 31.12.2002

 • toto připojištění platí pro celý svět (včetně České republiky)

Toto připojištění si mohou všichni členové OEAV doplatit osobně nebo složenkou u CK ALPY, Štefánikova 63, 150 00 Praha 5, kdykoliv v průběhu roku 2002. Jeho platnost je potom do 14 dnů od zaslání kopie dokladu připojištění.

CO NENÍ PŘIPOJIŠTĚNO:

 • závody s motorovými vozidly, letecké sporty, závěsné létání, paragliding, aviatika, parašutismus

KDO NEMŮŽE BÝT PŘIPOJIŠTĚN:

 • členové OEAV nad 74 let

 • osoby s nervovými poruchami, psychicky labilní, osoby s neurologickými problémy

VÝJIMKY PŘI ZÁCHRANNÝCH AKCÍCH

U záchranných a pátracích akcích se pojištění nevztahuje na:

 • nehody vzniklé při služebních cestách členů OEAV nebo při jiné výdělečné činnosti (naproti tomu jsou pojištěny takovéto nehody vzniklé činností profesionálních horských vůdců či lyžařských vůdců a vyškolených instruktorů v rámci OEAV)

 • nehody vzniklé v domácnostech, bytech i domech postižených členů OEAV

 • autonehody členů OEAV. Jsou však pojištěny autonehody, které vzniknou při jízdě na klubová shromáždění a zasedání stejně jako autonehody, které vzniknou při cestě na klubové i soukromé akce chatakteru turistika, VHT, horolezectví, běh na lyžích, vysokohorské lyžování a skialpinismus, snowboarding, jízda na divoké vodě, canyoning, MTB a nesoutěžní jízda na kolech a cykloturistika. Pojištěny jsou rovněž nehody, které vzniknou při jízdě lanovkou nebo vlekem

 • nehody vzniklé při vzdušných aktivitách (závěsné létání, paragliding, létání motorovými i bezmotorovými letadly a seskoky padákem). Pojištěny jsou však nehody u letadel určených pro dopravu osob (např. letecká doprava)

VÝJIMKY PŘI TRANSPORTU ZE ZAHRANIČÍ, PŘI PŘEVOZU, U LÉKAŘSKÉHO OŠETŘENÍ A U POBYTU V NEMOCNICI

V těchto případech se pojištění nevztahuje na:

 • lékařské výkony a služby, které byly započaty před obdobím pojištění

 • lékařské výkony a služby u chronických onemocnění

 • lékařské výkony a služby nutné při řešení následků dlouhodobých pobytů v zahraničí

 • ošetření zubů kromě těch služeb a výkonů, které jsou nutné při akutním a bolestivém onemocnění zubů

 • lékařské výkony a služby při přerušení těhotenství nebo při porodech. Pojištěny jsou však služby při předčasných porodech, které nastanou dříve než dva měsíce před ohlášeným termínem porodu

 • lékařské výkony a služby jako následek nadměrného použití alkoholu, použití drog nebo zakázaných léků

 • kosmetické a lázeňské služby a na služby a výkony při rehabilitaci

 • profylaktická očkování

 • ošetření a služby vzniklé v souvislosti s úrazy při válečných operacích, při potlačování demostrací nebo násilí a při podobných operacích

 • lékařské výkony a služby spojené s odstraňováním následků po jaderném záření či podobných úrazů

 • lékařské výkony a služby spojené s nehodami, které vzniknou při vzdušných aktivitách (viz výjimky při záchranných akcích)

UPOZORNĚNÍ:

 • autonehody jsou pojištěny dle bodu 2 tohoto výkladu pojištění v rámci členství v OEAV

PLATNOST POJIŠTĚNÍ A DOBA POJIŠTĚNÍ

Pojištění je platné vždy jakmile je uhrazen poplatek za členství v OEAV pro příslušný rok. Výjimku tvoří vždy leden každého roku. Jestliže došlo v průběhu ledna k pojistně události a členství pro příslušný rok nebylo dosud uhrazeno - pojištění bude platné pouze v tom případě, když bude členství doplaceno bezprostředně po nehodě a když postižený byl v minulém roce členem OEAV tj. měl uhrazeno členství za minulý rok.

Při úhradě členství po 31. lednu platnost pojištění na celý rok začíná v 0.00 hod následující den po úhradě členství.

CO JE PŘI NEHODĚ NUTNÉ UČINIT - HLÁŠENÍ ÚRAZŮ A POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ

Vznikne-li členům Sekce INNSBRUCK-PRAHA úraz nebo pojistná událost, je jejich povinností zaslat o události hlášení a podat o situaci kolem úrazu pravdivé informace. Hlášení o úrazu se podává na formuláři

Schadenmeldung für Bergungs-, Rückhol-, Heilbehandlungskosten zur Pol. Nr.: 2314/090534

Formulář hlášení si mohou všichni členové Sekce INNSBRUCK-PRAHA vyžádat na adrese: ALPY, Štefánikova 63, 150 00 Praha 5

Na stejnou adresu jsou ve vlastním zájmu povinni zaslat řádně vyplněné formuláře hlášení úrazu. K tomuto formuláři přiložte originály faktur za transporty, ošetření (pokud jste je již obdrželi) atd. a kopie průkazu OEAV s vyznačením data úhrady členství v OEAV. Bez tohoto hlášení nebude možná likvidita pojistné události. Vyplnění výše uvedeného hlášení je možné anglicky nebo německy.

Při pobytu v nemocnici, při transportu z ciziny i při převozech v cizině nebo v tuzemsku je nutné nejprve kontaktovat kancelář UNIQA Personalversicherung (tel 0043 1 2049999, fax 0043 1 21175 - 1199 v pracovní době - anglicky, německy, francouzsky) nebo kancelář Tyrol Air Ambulance (tel 0043 512 22422, fax 0043 512 288888 nonstop služba - A, N, F) nebo při neznalosti cizích jazyků i ALPY v Praze (tel 02 5732 8388, fax 02 5732 4265 v pracovní době). Při takovéto žádosti o pomoc či o radu uvádějte jméno, adresu, datum narození a číslo průkazu postiženého člena OEAV a jméno či adresu ošetřujícího lékaře či nemocnice i telefonních či faxových kontaktů. Tyto kontakty jsou důležité pro zajištění správného převozu či transportu i pro zajištění bezproblémového krytí výdajů za tento převoz či za pobyt v nemocnici - o pobytu v nemocnici či o transportu vždy rozhoduje ošetřující lékař. A právě s ním se uvedené agentury po Vaší žádosti spojí.
 

Potvrzení o Vašem pojištění v rámci členství v OEAV získáte na adresách:

 • OEAV, Wilhelm-Greil-StraSe 15, A 6010 Innsbruck, tel 0043 512 595470, fax 0043 512 575528

 • SVD Versicherungsbörse GmbH, Bruneckerstrasse 2e, A 6020 Innsbruck, tel 0043 512 561980, fax 0043 512 56198020

 • UNIQA Personenversicherung AG, Bozner Platz 7, A 6020 Innsbruck, tel 0043 512 5928355, fax 0043 512 5928399

DOPORUČENÍ PRO NAŠE ČLENY OEAV PŘI LIKVIDACI POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ

Protože zvláště v posledních dvou letech došlo k výraznému nárustu členů OEAV a současně s tím často i k nesprávnému postupu a k velice problematickému vyřizování pojistných událostí, požádala nás pojišťovenská bursa v Innsbrucku o pomoc při likvidaci a řešení těchto událostí. Žádáme Vás tedy touto informací o zachovávání těchto doporučení:

VÝDAJE ZA ZÁCHRANNÉ AKCE
Faktury za záchrannou akci ať se jedná o vrtulník nebo tým záchranářů nemusí být postiženými členy OEAV placeny. Úhradu těchto výdajů provádí UNIQA. Za záchrannou akci se neplatí žádná spoluúčast ve výši 1000 ATS.
TRANSPORT ZE ZAHRANIČÍ
Před zajišťováním transportu postiženého člena OEAV ze zahraničí do ČR či na Slovensko nebo do Polska je nutné nejprve provést domluvu na uvedené kontakty do Vídně, Innsbrucku (telefonní kontakt na zadní straně průkazu OEAV) nebo na ALPY. Mohlo by se stát, že pak UNIQA uhradí za takovýto transport pouze 10 000 ATS.
LÉKAŘ A NEMOCNICE V ZAHRANIČÍ - VELICE DŮLEŽITÉ
Mělo by být pravidlem, že faktury za lékařské ošetření nebo za krátkodobý pobyt v nemocnici do 3 dnů (zvlášť u soukromých nemocnic) uhradí poškozený člen OEAV sám. Originál těchto faktur pak spolu s dokladem o jejich úhradě je nutné spolu s vyplněným formulářem SCHADENMELDUNG zaslat na uvedené adresy pojišťovenské bursy do Innsbrucku. Je nutné uvést přesné údaje Vaší banky včetně adresy. Pojišťovenská bursa Vám pak včas uhradí zaplacenou částku - od částky odečte spoluúčast ve výši 1000 ATS. V Evropě bylo v posledních dvou letech při likvidaci pojistných událostí zavedeno pravidlo platné pro všechny pojišťovenské společnosti - pojišťovny budou vyplácet takovéto výdaje za likvidovanou událost přímo na své klienty a nikoliv na lékaře nebo nemocnice. Pouze při pobytu v nemocnici delším než 3 dny provádí UNIQA úhradu výdajů přímo na účet nemocnice - výdaje za ošetření v těchto případech jsou poměrně vysoké a v těchto případech se neplatí spoluúčast ve výši 1000 ATS.

Tento dokument byl zkrácen a převzat z WWW stránky ALPY spol. s r. o., kde si také můžete prostudovat aktuální kompletní informace a naleznete zde i přihlášku.
Informace o členství v Rakouském alpském svazu (ALPENVEREIN):
Informace o rakouském alpském svazu ALPENVEREIN (OEAV) ...
Další informace na ALPY.NET:
Průvodce po několika zajímavých horských oblastech ...
Virtuální průvodce ...
Lyžování ...
Počasí ...
WEB kamery ...
Užitečné informace ...
ALPY-INFO linka ...
Diskuzní fórum ...
Ubytování ...
Úvodní strana ALPY.NET ...
Pokud jste na této straně nenašli potřebnou informaci, zkuste ji vyhledat:
Google
 
Konverze stránky do PDF:
Tuto stránku můžete stáhnout a uložit (vytisknout) jako PDF dokument.
 Čtěte na ALPY.NET:
Cima Presanella
Cima Presanella
Rezervace hotelů
Ubytování
Tyto stránky byly vybrány Národní knihovnou ČR jako kvalitní zdroj, který by měl být uchován do budoucna
a stát se součástí českého kulturního dědictví. Stránky jsou archivovány několikrát ročně a jejich záznam
je součástí České národní bibliografie a katalogu NK ČR.

This website has been chosen by the National Library of the Czech Republic as a quality resource to be preserved
for the future and become part of the Czech cultural heritage. It is archived several times a year and its record
is included in the Czech National Bibliography and the National Library catalogue.
 
  Prezentujte se na ALPY.NET - umístěte reklamu do Průvodce po Alpách. Informace o reklamě na tomto webu naleznete zde ...
 
  Zajímavé odkazy: Alpy zasáhnou silné deště i sněžení
  © 1996 - 2023, Jiří Hrbáček - ALPY.NET                     Poslední aktualizace: 17.12.2005 E-MAIL  
Partneři Průvodce po Alpách:  Edelweiss CZ,  
> > > Podmínky používání těchto www stránek < < <
> > > Mapa stránek < < <
Stránka byla vygenerována 09.12.2023 v 12:49